Wednesday, November 3, 2010

Wednesday, October 27, 2010

Saturday, October 23, 2010

Thursday, October 21, 2010

Monday, October 18, 2010

Wednesday, October 13, 2010

Thursday, October 7, 2010

Sunday, October 3, 2010

Wednesday, September 29, 2010

Cocleae et Puer

Monday, September 27, 2010

Thursday, September 23, 2010

Sunday, September 19, 2010

Thursday, September 16, 2010

Tuesday, September 14, 2010

Sunday, September 12, 2010

Thursday, September 9, 2010

Monday, September 6, 2010

Saturday, September 4, 2010

Canis et Taurus

Thursday, September 2, 2010

Wednesday, September 1, 2010

Culex et Taurus

Monday, August 30, 2010

Asinus et Canis

Saturday, August 28, 2010

Canis et Leo

Wednesday, August 25, 2010

Tuesday, August 24, 2010

Monday, August 23, 2010

Sunday, August 22, 2010

Saturday, August 21, 2010

Friday, August 20, 2010